Ngày

Nội dung

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : Đường Nguyên Văn Lâu, Phường 8, thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : Đường Phạm Hùng, Phường 2, thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : Ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : Ấp Long Hưng, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : Đường Phan VănĐáng, Phường 8, thành Phố Vĩnh Long

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 08:50

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm NMXX Phạm Thị Thê

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 09:00 đến 09:50

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm NMXX Nguyễn Thị Huệ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm Chùa Quan Âm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm VTL Nguyễn Văn Xum

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 14:10 đến 15:00

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm VTL Hồ Vũ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Bình Minh

Khu vực : Khóm 2, Phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Minh

Khu vực : Ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực Long Hồ

Khu vực : Khóm 5, Khóm 6, Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực Long Hồ

Khu vực : Khóm 5, Khóm 6, Thị Trấn Long Hồ, huyện Long Hồ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện Lực Long Hồ

Khu vực : Ấp Long Thuận B, xã Long Phước, huyện Long Hồ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Mang Thít

Khu vực : Ấp Cái Kè, xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15/02/2023Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện Lực Mang Thít

Khu vực : Ấp Tân Qui, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 09:20

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : ấp Pú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : Khu DC DV Phước Yên, xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 09:20 đến 10:40

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : ấp Phú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 10:40 đến 12:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : ấp PhúAn, xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : ấp Pú Long A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : ấp Phú Lợi, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện Lực Thành Phố Vĩnh Long

Khu vực : ấp Lộc Hưng, xã Hoà Phú, huyện Long Hồ.

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:10 đến 09:10

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm Phú Thạnh 2A: Ấp Phú Thạnh, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:20 đến 09:20

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm Mái Dầm 1: Ấp Mái Dầm, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm Phú Xuân 2A: Ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm Mái Dầm 2: Ấp Mái Dầm, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 11:10 đến 12:00

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm Phú Xuân 2: Ấp Phú Xuân, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

Điện Lực Trà Ôn

Khu vực : Khách hàng trạm Phú Lợi 1A: Ấp Phú Lợi, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Bình Minh

Khu vực : Ấp Thuận Tiến, xã Thuận An, TXBM

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện Lực Bình Minh

Khu vực : Khóm Đông Bình, P. Đông Thuận, TXBM

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Vũng Liêm

Khu vực : Ấp Rạch Vọp, ấp Phú Thới, ấp Bình Lương – xã Quới Thiện, toàn xã Thanh Bình – huyện Vũng Liêm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/02/2023Cúp điện từ 09:30 đến 13:00

Điện Lực Mang Thít

Khu vực : Ấp An Hương, xã Mỹ An, huyện Mang Thít

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Bình Tân

Khu vực : Ấp An Thạnh, Xã Tân An Thạnh, Huyện Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Bình Tân

Khu vực : Ấp Tân Long, Tân Khánh, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Bình Tân

Khu vực : Ấp Tân Khánh, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Bình Tân

Khu vực : Ấp Tân Khánh, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 10:00 đến 13:00

Điện Lực Bình Tân

Khu vực : Ấp Hưng Lợi, Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Bình Tân

Khu vực : Ấp Tân Khánh, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Bình Tân

Khu vực : Ấp Tân Khánh, Xã Tân Lược, Huyện Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2023Cúp điện từ 10:00 đến 13:00

Điện Lực Bình Tân

Khu vực : Ấp Hưng Lợi, Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp